Erfgoedinstelling Julie Postel

 

P1080021

Erfgoedinstelling Julie Postel is gehuisvest in vleugel ’t Hoff van Kasteel Boxmeer

De Erfgoedinstelling Julie Postel is een dienstenaanbieder (welzijn), vastgoedgoedexploitant en een goede doelen organisatie.

Wij zijn eigenaar van het gebouwencomplex Kasteel Boxmeer en ander onroerend goed, waaronder de poorterswoningen aan de Veerstraat 45-47 te Boxmeer.

 

We leveren aan de zusters van Julie Postel mantelzorg, pastorale en andere diensten en we kopen voor hen diensten in. Daarnaast ondersteunen we goede doelen. Hierin worden we ondersteund door ca. 35 personeelsleden en een grote groep van vrijwilligers.

De Erfgoedinstelling verhuurt delen van het complex  in Boxmeer aan 8 congregaties, aan Woonzorginstelling Sint Anna en aan het Gemeentemuseum Boxmeer.

 

De Erfgoedinstelling Julie Postel  is in 2012 door de Zusters van Julie Postel opgericht. Waarbij alle zakelijke activiteiten en activa zijn overgedragen.

 

Missie en visie

Wij dragen zorg voor de zusters van Julie Postel. Wij steunen partners die zich in haar geest moedig inzetten voor de zwaksten in deze tijd.

We geloven dat de meest brozen der aarde het recht hebben hun leven te leven met waardigheid. Daarom werken wij wereldwijd samen met partners en vrijwilligers om hen te ondersteunen.

 

Erfgoedinstelling Julie Postel is gevestigd in Boxmeer

De Erfgoedinstelling Julie Postel is gehuisvest in de vleugel ‘t Hoff van Kasteel Boxmeer. Zie hier voor de contactgegevens.

 

Registratie

De Erfgoedinstelling Julie Postel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62984551. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 823.562.013. De statutaire naam is Kerkelijke instelling erfgoed Julie Postel, verkort weergegeven als ‘Erfgoedinsteling Julie Postel’.

De Erfgoedinstelling is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, een publieke kerkelijke rechtspersoon, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Zij heeft haar eigen statuten.

De Stichting Steunfonds Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Is een gewone stichting, ingeschreven bij de KvK onder nr. 41081834. In de deze stichting vinden geen activiteiten plaats. Zij wordt beheerd door de Erfgoedinstelling Julie Postel.

 

ANBI

De Erfgoedinstelling Julie Postel is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Zij behoort in dit opzicht tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Erfgoedinstelling valt onder de voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap afgegeven groepsbeschikking, waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt.  Met het registratienummer 2609411. Zie voor meer informatie: KNR

 

Beleidsplan 2016

Hoewel alle veranderingen die in 2012 zijn begonnen nog niet zijn uitgekristalliseerd, zien wij steeds beter de contouren voor de toekomstige bedrijfsvoering van de Erfgoedinstelling. We hebben te maken met een afnemend aantal zusters van Julie Postel, het gegeven dat leken steeds vaker betrokken zijn bij de ondersteuning van de zusters en dat de werkzaamheden van de zusters vrijwel geheel zijn overgenomen door betaalde krachten.  In 2016 zal nog duidelijker invulling moeten worden gegeven aan de opdrachtgeversrol van de Erfgoedinstelling voor de inkoop van zorg en andere diensten bij de zorgaanbieder.
Belangrijke punten voor de toekomst zijn de vragen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk gewerkt wordt in de ‘geest van Julie Postel’ (welke zijn de noden van deze tijd?) en op welke wijze wij de opdracht van de Congregatie om “haar verhaal door te laten gaan” op eigentijdse wijze in de Erfgoedinstelling kunnen vormgeven.  Daartoe zal in 2016 zal de visie van de Erfgoedinstelling worden geëvalueerd, dat ook bepalend zal zijn voor de vastgoedontwikkeling.
In 2015 is begonnen met een nieuw woon-zorgconcept voor de zusters op te stellen. Dat zal er vermoedelijk toe leiden dat in de komende jaren de vleugel ’t Hoff (deels) de bestemming krijgt van zorgappartementen waarvoor bouwkundige aanpassingen moeten worden gedaan.

 

Activiteiten

De Erfgoedinstelling Julie Postel is een aanbieder van welzijnsdiensten, vastgoed-exploitant en een goede doelen organisatie.

We leveren mantelzorg, pastorale zorg en andere diensten aan de zusters van Julie Postel en we kopen voor hen diensten in. We ondersteunen voorts goede doelen. De Erfgoedinstelling verhuurt delen van het complex in Boxmeer. En tenslotte exploiteren we het Kasteelmuseum Julie Postel en de Maria Magdalenakapel. Op het gebouwencomplex van Boxmeer wonen 180 mensen met uiteenlopende zorgindicaties, die huren van Woonzorgcentrum Sint Anna of van de Erfgoedinstelling, zoals 8 congregaties en (semi) commerciële partijen zoals een kapper, een yogaleraar en een pedicure die diensten leveren aan bewoners van Veerstraat 49. Hierin worden we ondersteund door circa 31 personeelsleden en een grote groep van vrijwilligers.

Dit heeft erin geresulteerd dat de 57 zusters van Julie Postel kunnen leven in een goed leven in zorg voor elkaar, in een gemeenschap van religieuze gemeenschappen. Daartoe hebben we hen ook huisvesting geboden. Daarnaast hebben we het andere vastgoed beheerd en geëxploiteerd.
Voor meer dan 1 miljoen euro hebben we goede doelen ondersteund. Meer dan de helft hiervan bestond uit de structurele ondersteuning van de wereldwijde gemeenschap van de zusters van Marie Madeleine Postel, met het moederhuis in Frankrijk. Daarnaast is bijna 2 mln. euro gereserveerd voor een verbouwingsproject van een boerderij bij het moederhuis van de zusters in Frankrijk, dat als bezinningscentrum ten doel heeft de uitstraling van de Congregatie in Frankrijk en in de wereld te vergroten.
Met de overige structurele en kleinere giften zijn vooral projecten ondersteund die dienstbaar zijn aan de samenleving, met als speerpunten: vrede, gerechtigheid en vrouwen. Via  het Solidariteitsfonds van de Erfgoedinstelling werden voorts religieuzen en leken ondersteund om gebruik te kunnen maken van de diensten aan de Veerstraat in Boxmeer. Zie verder onder ‘Giften en goede doelen’.

 

Bestuur en toezicht

De Erfgoedinstelling wordt bestuurd door een directeur. De beloning van medewerkers is gebaseerd op het KNR Rechtspositiereglement.

De Raad van toezicht houdt toezicht op de Erfgoedinstelling Julie Postel, de besteding van de gelden en het giftenbeleid. Een aparte werkgroep giften beoordeelt projectvoorstellen. De Raad van toezicht bestaat uit: Sr. Léocadie Ngongo, Sr. Cécile Banse, Zr. Annelies Roelandt, Zr. Agneta Geven, pater Jan Hafmans C.Ss.R., Gert Daggers, Peter Hellebrekers. Enkele leden van de Raad ontvangen voor de uitoefening van hun functie een vergoeding.

 

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen door Erfgoedinstelling Julie Postel van diensten en producten door dienstverleners en leveranciers, zijn deze Inkoopvoorwaarden Erfgoedinsteling Julie Postel 2015 van toepassing.

 

Contact en routebeschrijving

(Klik op link).

Erfgoedinstelling Julie Postel