Erfgoedinstelling Julie Postel

Door de zusters van Julie Postel is in 2012 Erfgoedinstelling Julie Postel opgericht waarbij al het erfgoed, zakelijke activiteiten en activa van de zusters is overgedragen. Het doel is om te waarborgen dat de zusters tot het laatst toe op vleugel ’t Hoff verzorgd kunnen worden. Erfgoedinstelling Julie Postel wordt bestuurd door een directeur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het bestuur. 

Belangrijke speerpunten voor de toekomst zijn:
• zoveel mogelijk werken in de “geest van Julie Postel”, wat zijn de noden van deze tijd?
• om de opdracht vanuit de Congregatie om ‘haar verhaal door te laten gaan” zo goed mogelijk vorm te geven op eigentijdse wijze.

Erfgoedinstelling is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, een publieke kerkelijke rechtspersoon, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Zij heeft haar eigen statuten.

ANBI
Erfgoedinstelling Julie Postel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder registratienummer 2609411. Op een speciaal daarvoor door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingerichte website kunt u onze ANBI-gegevens bekijken.